Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

 1. Se­r­wis nie zbie­­ra w spo­­sób au­­to­­ma­­ty­cz­ny ża­d­nych in­­fo­r­ma­­cji, z wy­­ją­t­kiem in­­fo­r­ma­­cji za­­wa­r­tych w pli­­kach co­­o­kies.
 2. Pli­­ki co­­o­kies (tzw. „cia­­ste­cz­ka”) sta­­no­­wią da­­ne in­­fo­r­ma­­ty­cz­ne, w szcze­­gó­l­no­­­ści pli­­ki te­k­sto­­we, któ­­re prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su i prze­­zna­­czo­­ne są do ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su. Co­­o­kies za­­zwy­­czaj za­­wie­­ra­­ją na­­zwę stro­­ny in­­te­r­ne­­to­­wej, z któ­­rej po­­cho­­dzą, czas prze­­cho­­wy­­wa­­nia ich na urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym oraz uni­­ka­l­ny nu­­mer.
  Po­d­mio­­tem za­­mie­sz­cza­­ją­­cym na urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su pli­­ki co­­o­kies oraz uzy­­sku­­ją­­cym do nich do­­stęp jest ope­­ra­­tor Se­r­wi­­su TOMASZ, Tomasz Kisiołek z sie­­dzi­­bą pod ad­­re­­sem Stężnica 39, 38-606 Baligród.
 3. Pli­­ki co­­o­kies wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne są w ce­­lu:
  a) do­sto­­so­­wa­­nia za­­wa­r­to­­­ści stron in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su do pre­­fe­­re­n­cji Uży­t­ko­w­ni­­ka oraz opty­­ma­­li­­za­­cji ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych; w szcze­­gó­l­no­­­ści pli­­ki te po­­zwa­­la­­ją roz­­po­­znać urzą­­dze­­nie Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su i od­po­­wie­d­nio wy­­świe­­tlić stro­­nę in­­te­r­ne­­to­­wą, do­­sto­­so­­wa­­ną do je­­go in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych po­­trzeb;
  b) two­­rze­­nia sta­­ty­­styk, któ­­re po­­ma­­ga­­ją zro­­zu­­mieć, w ja­­ki spo­­sób Uży­t­ko­w­ni­­cy Se­r­wi­­su ko­­rzy­­sta­­ją ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych, co umo­ż­li­­wia ule­p­sza­­nie ich stru­k­tu­­ry i za­­wa­r­to­­­ści;
 4. W ra­­mach Se­r­wi­­su sto­­so­­wa­­ne są dwa za­­sa­d­ni­­cze ro­­dza­­je pli­­ków co­­o­kies:
  „se­­sy­j­ne” (se­s­sion co­­o­kies) oraz „sta­­łe” (per­­si­­stent co­­o­kies). Co­­o­kies „se­­sy­j­ne” są pli­­ka­­mi ty­m­cza­­so­­wy­­mi, któ­­re prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka do cza­­su wy­­lo­­go­­wa­­nia, opu­sz­cze­­nia stro­­ny in­­te­r­ne­­to­­wej lub wy­­łą­­cze­­nia opro­­gra­­mo­­wa­­nia (prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej). „Sta­­łe” pli­­ki co­­o­kies prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka przez czas okre­­ślo­­ny w pa­­ra­­me­­trach pli­­ków co­­o­kies lub do cza­­su ich usu­­nię­­cia przez Uży­t­ko­w­ni­­ka
 5. W ra­­mach Se­r­wi­­su sto­­so­­wa­­ne są na­­stę­­pu­­ją­­ce ro­­dza­­je pli­­ków co­­o­kies
  a) „sta­­ty­­sty­cz­ne” pli­­ki co­­o­kies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce zbie­­ra­­nie in­­fo­r­ma­­cji o spo­­so­­bie ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su;
  b) „re­­kla­­mo­­we” pli­­ki co­­o­kies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce do­­sta­r­cza­­nie Uży­t­ko­w­ni­­kom tre­­­ści ofert ba­r­dziej do­­sto­­so­­wa­­nych do ich za­­i­n­te­­re­­so­­wań.
 6. W wie­­lu przy­­pa­d­kach opro­­gra­­mo­­wa­­nie słu­­żą­­ce do prze­­glą­­da­­nia stron in­­te­r­ne­­to­­wych (prze­­glą­­da­r­ka in­­te­r­ne­­to­­wa) do­­my­śl­nie do­­pu­sz­cza prze­­cho­­wy­­wa­­nie pli­­ków co­­o­kies w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka. Uży­t­ko­w­ni­­cy Se­r­wi­­su mo­­gą do­­ko­­nać w ka­ż­dym cza­­sie zmia­­ny usta­­wień do­­ty­­czą­­cych pli­­ków co­­o­kies. Usta­­wie­­nia te mo­­gą zo­­stać zmie­­nio­­ne w szcze­­gó­l­no­­­ści w ta­­ki spo­­sób, aby blo­­ko­­wać au­­to­­ma­­ty­cz­ną ob­słu­­gę pli­­ków co­­o­kies w usta­­wie­­niach prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej bądź in­­fo­r­mo­­wać o ich ka­ż­do­­ra­­zo­­wym za­­mie­sz­cze­­niu w urzą­­dze­­niu Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su. Sz­cze­­gó­­ło­­we in­­fo­r­ma­­cje o mo­ż­li­­wo­­­ści i spo­­so­­bach ob­słu­­gi pli­­ków co­­o­kies do­­stę­p­ne są w usta­­wie­­niach opro­­gra­­mo­­wa­­nia (prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej).
 7. Ope­­ra­­tor Se­r­wi­­su in­­fo­r­mu­­je, że ogra­­ni­­cze­­nia sto­­so­­wa­­nia pli­­ków co­­o­kies mo­­gą wpły­­nąć na nie­któ­­re fun­k­cjo­­na­l­no­­­ści do­­stę­p­ne na stro­­nach in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su.
 8. Pli­­ki co­­o­kies za­­mie­sz­cza­­ne w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su i wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne mo­­gą być ró­w­nież przez wspó­ł­pra­­cu­­ją­­cych z ope­­ra­­to­rem Se­r­wi­­su re­­kla­­mo­­da­w­ców oraz par­t­ne­­rów.
 9. Wię­­cej in­­fo­r­ma­­cji na te­­mat pli­­ków co­­o­kies do­­stęp­nych jest w se­k­cji „Po­­mo­­c” w me­­nu prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej.